Có một mối tình "Gặp nhưng không ở lại" ai cũng phải trải qua

Bạn thuộc tuýp người nào trong những người sau?