[Radio 24/12] Merry Christmas, Sunners!

Và đây là chiếc radio cuối cùng của năm 2021 rồi. Mời Sunners cùng lắng nghe Sun* Radio - Quà tặng âm nhạc (24/12) nhé! Merry Christmas, Sunners!!

#Sun* Radio