[VIDEO]: Chuyên nghiệp khó gì Sunners ơi, để Linh Choco và Sơn B nói cho mà nghe!

Sếp bảo: "Em thật thiếu chuyên nghiệp". Nghĩ cay nên phải hành động ngay! Việc đầu tiên cần làm là xem video này. Sau đó, Sunners tự biết mình phải làm gì rồi đấy!

#Be Professional

#Sunners

#7 core values