Có những "nỗi đau" chỉ Sunner mới thấu!

Chúng tôi xin phép dùng một từ thôi: "Thốn"!

#văn hóa Sun*